Grondverwerving

Werkt u aan de (her)ontwikkeling van een locatie of de aanleg van een nieuw infrastructureel werk? Raadpleeg Harenberg Grondzaken & Taxaties over de grondverwerving voor uw project.

Grondverwerving vormt een belangrijk onderdeel van de voorbereidingsfase van uw project. De tijdige beschikking over de benodigde gronden is van groot belang voor het slagen van uw plan. In een vroegtijdig stadium dient een inventarisatie te worden gemaakt van de eigendomssituaties binnen het plangebied. Ook heeft u een realistische inschatting nodig van de kosten die gemaakt moeten worden voor de grondverwerving. Harenberg Grondzaken & Taxaties werkt dit vakkundig voor u uit.

Als de besluitvormingsfase haar vorderingen maakt dan zal ook de daadwerkelijke grondverwerving in gang moeten worden gezet. Al dan niet met de mogelijkheid tot het inzetten van beleidsinstrumenten zoals onteigening of het opleggen van een gedoogplicht, zal eerst gestreefd worden om met rechthebbenden tot minnelijke overeenstemming te komen.

Het proces van grondverwerving dient strak en inzichtelijk te worden ingestoken. Met het oog op een eventuele wettelijke procedure dient vanaf de eerste aanvang een correcte en volledige dossieropbouw tot stand te komen. Harenberg Grondzaken & Taxaties adviseert u graag over de aspecten van grondverwerving bij uw specifieke project. Mijn ervaring bij meerdere grondverwervingsprojecten wordt ingezet om uw project tot een succes te leiden.